Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Kurator Oświaty

   Dane do kontaktu:
  • listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
  • przez email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl
  • skrytka ePUAP: /ko_poznan/SkrytkaESP

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, których Wielkopolski Kurator Oświaty jest administratorem, należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych – Katarzyną Walczak Dane do kontaktu:

  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
  • przez email: iod@ko.poznan.pl
  • telefonicznie na nr :780 386 035

 • cel i podstawy przetwarzania danych: wsparcie dyrektorów szkół w zapewnieniu składów zespołów egzaminacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 51 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • odbiorcy danych: dyrektorzy szkół;
 • okres przechowywania danych: do końca roku szkolnego 2018/2019
 • uprawnienia na podstawie przepisów RODO: prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 • inne informacje: dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane profilowanie. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Ich podanie nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemożliwia udostępnienie dyrektorom szkół informacji o możliwości powołania osoby, której dane dotyczą, w skład zespołów egzaminacyjnych.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych